1
Berry Frozen Smore..
Kagurazaka Saryล
Dessert, Ice Cream, Matcha, Smores, Sweets
Tokyo
$$ 4.00
Click here to reload the site and find great food near you.

Kagurazaka Saryล

Berry Frozen Smores

Rating 4.00

Name your new ListCancel
Create List and Save